Annons:

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Kallelse till årsstämma i Cabonline Group Holding AB (publ)

28 maj

Kallelse till årsstämma i Cabonline Group Holding AB (publ)
Aktieägare i Cabonline Group Holding AB (publ), org.nr 559002-7156, (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 28 maj 2024 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Anderstorpsvägen 22 i Solna.
Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda
aktieboken måndagen den 20 maj 2024, och anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast onsdagen
den 22 maj 2024.
Anmälan om deltagande kan ske enligt följande:
• skriftligen till Cabonline Group Holding AB, ”Årsstämma 2024”, Box 1054, SE-171 21 Solna,
• per telefon 070-831 25 48 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller
• via e-mail till fredrik.winroth@fylgia.se.
Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.
Förvaltarregistrerade aktier och ombud
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman,
genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i
den av Euroclear förda aktieboken måndagen den 20 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig.
Aktieägaren rekommenderas att underrätta sin förvaltare i god tid.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett
fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats www.cabonlinegroup.com. Om en fullmakt
utfärdats av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte
finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast onsdagen den 22 maj 2024.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning,
koncernrevisionsberättelse samt hållbarhetsraport för 2023
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning för 2023,
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
och
c. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
11. Stämmans avslutande
Cabonline Group Holding AB (publ) Box 1054, SE-171 21 Solna www.cabonlinegroup.com
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman
Det föreslås att advokaten Fredrik Winroth väljs till ordförande på årsstämman.
Punkt 8 (b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2023 och att resultatet ska
balanseras i ny räkning.
Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Det föreslås att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 800 000 kr och att inget arvode ska
utgå till styrelsens övriga ledamöter.
Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 10 – Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer
Det föreslås att omvalska ske av styrelseledamöterna Peter Viinapuu, Julian Ruß och Thomas Næss
för tiden intill utgången av nästa årsstämma och att inga suppleanter ska utses.
Det föreslås att Peter Viinapuu ska omväljas till styrelsens ordförande.
Det föreslås, i enlighet med styrelsens rekommendation, att revisionsbolaget Ernst & Young AB ska
omväljas som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har
meddelat att huvudansvarig revisor Andreas Nyberg Selvring fortsätter.
ÖVRIG INFORMATION
Aktieägares frågerätt
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till
Bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om Bolagets och koncernens
ekonomiska situation.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, och på
Bolagets webbplats www.cabonlinegroup.com, under minst tre veckor närmast före årsstämman
samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Cabonline Group Holding AB (publ) har sitt säte i Stockholm.
Solna april 2024
Cabonline Group Holding AB
(publ)
Styrelsen

Detaljer

Datum:
28 maj

Plats

Anderstorpsvägen 22
Anderstorpsvägen 22
Solna, Sverige
+ Google Map