Annons:

Travel risk management — Guidance for organizations

Safehotels vd Joachim Törngård berättar om den nya standarden som bland annat vägleder organisationer vid kravställning på hotellsäkerhet.

ISO 31030:2021 Travel risk management — Guidance for organizations

Standarden är en guideline och är avsedd att vägleda företag och andra organisationer som som har medarbetare som reser. Hantering av reserisker är en del av alla organisationers ansvar. Det finns många anledningar till att människor reser för sin organisation. Att resa har blivit ett allt vanligare inslag i människors jobb. Följaktligen måste organisationer uppfylla sin omsorgsplikt i de delar av världen de verkar.

Resenärer, oavsett om de är internationella eller nationella, kan ställas inför okända situationer och miljöer som har andra risker än de på deras normala hemort. Trafikolyckor, brand, sjukdomsutbrott, epidemier och naturkatastrofer, såväl som konflikter, kriminalitet, cyberhot, terrorism och politisk instabilitet, kan hota säkerheten och hälsan hos en organisations resenärer.

Hilton La Romana first to achieve Safehotels Certification in The Dominican Republic.

Ett av syftena med guidelinen är att främja och stötta en kultur där reserelaterade risker är tagna på allvar, adekvat resurser är avsatta och hanterade effektivt. Ett annat syfte är identifiera en organisations och andra intressenters fördelar med en väl fungerande riskhantering av reserelaterade risker. Fördelarna innebär bl a:

 • ett ökat skydd av personal, information, materiella och immateriella tillgångar,
 • en reducering av legala och finansiella risker,
 • ett möjliggörande av resor till högriskområden;
 • en förstärkning av en organisations varumärke och trovärdighet, som i sin tur kan innebära en konkurrensfördel, samt lättare att rekrytera och bibehålla personal,
 • en ökad känsla hos anställda för att organisationen tar ansvar för hälsa och säkerhet vid,
 • ett bidragande till att öka ett företags motståndskraft mot yttre störningar och en minskning av risken för avbrott i verksamheten,
 • att en organisation visar sin förmåga att kontrollera reserelaterade risker effektivt, vilket i sin tur kan leda till minskade försäkringspremier,
 • ett ökat förtroende hos affärspartners,
 • att företaget lättare möter kundkraven på leveranssäkerhet,
 • en ökning av allmän produktivitet och
 • ett bidragande till att uppfylla målen för hållbar utveckling genom att stärka den sociala dimensionen av hållbarhet.

Kommentarer är stängda.

FÖRSÄLJNINGSCHEF TILL ELITE HOTELS I LUND OCH MALMÖ
Sista ansökningsdag:
5 december 2022
Aviareps Nordic söker junior PR-konsult
Sista ansökningsdag:
2 januari 2023
Reseproducent till Rolfs Travel Group
Sista ansökningsdag:
4 december 2022